Skip to content

Ochrana osobných údajov
Internetového obchodu www.top-fitness.sk

obchodné meno: R-CONTROL s.r.o.
sídlo: Okružná 1306/15, Detva 962 12, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 34862/S
IČO: 51 868 580
DIČ: 212 08 14 102
IČ DPH: SK212 08 14 102
Bankový účet: SK56 0900 0000 0051 5008 2366
Konateľ: Radoslav Kulich – v mene spoločnosti koná samostatne
Kontakt: info@top-fitness.sk

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom naša spoločnosť:

R-CONTROL s.r.o.

so sídlom Okružná 1306/15, 962 12 Detva

IČO: 51 868 580

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 34862/S

Štatutárny orgán: Radoslav Kulich – konateľ

postupuje pri spracúvaní osobných údajov rámci kancelárie pri poskytovaní právnych služieb. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v Článku 15 –22nariadenia GDPR.

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.

1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, alebo v prípadoch, ktoré sú v súlade so zákonom napríklad v prípade vyžiadania orgánmi štátnej správy).

3.Predávajúci od kupujúceho získava tieto údaje potrebné k riadnemu doručeniu tovaru, alebo služieb:

3.1.Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie produktov, telefónne číslo, e-mail

3.2.Právnická osoba: názov subjektu, IČO,DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti

4.Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu. Fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mail. Právnická osoba: Obchodné meno, sídlo, email, sú poskytnuté a uchovávané na dobu štyroch rokov.

6.V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá taktiež používa súbory cookies.

7.Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to hocijakým spôsobom ústne, písomne, aj prostredníctvom elektronických prostriedkoch, odporúčame spotrebiteľovi aby svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolal zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@top-fitness.sk

7.1 Ochrana osobných údajov a používanie cookies – Čo je to súbor cookie?

V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.

V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.
Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

 1. Náš Internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:
  vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
 2. skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
 3. skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.
 4. remarketing

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Používame aj iné súbory cookie?Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu osobných údajov:

obchodné meno: R-CONTROL s.r.o.
sídlo: Okružná 1306/15, Detva 962 12, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 34862/S
IČO: 51 868 580
DIČ: 212 08 14 102
IČ DPH: SK212 08 14 102
Bankový účet: SK56 0900 0000 0051 5008 2366
Konateľ: Radoslav Kulich – v mene spoločnosti koná samostatne
Kontakt: info@top-fitness.sk

1. www.top-fitness.sk správcom osobných údajov
www.top-fitness.sk vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Požívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webové stránky www.top-fitness.sk

Prečo spracovávame osobné údaje? Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracováva www.top-fitness.sk predovšetkým osobné údaje získané od Kupujúceho pri vyplnení kontaktných, registračných, objednávkových, platobných a fakturačných formulárov na našich stránkach.

www.top-fitness.sk spracováva ďalej údaje, ktoré získa od Používateľa a ďalších fyzických osôb tým, že navštívia Naše webové stránky: súbory cookie, súbory protokolu (IP adresa, príp. iné online identifikátory).

Ako dlho spracovávame osobné údaje? Osobné údaje Používateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a potom po dobu nevyhnutnú pre zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov.

2. www.top-fitness.sk spracovateľom osobných údajov

Aký je účel spracovania a ako narábame s dátami? www.top-fitness.sk nevykonáva s dátami Kupujúceho, vrátane osobných údajov, akékoľvek operácie, okrem ich ukladania na serveroch www.top-fitness.sk. Žiadnym spôsobom do nich nezasahuje, nemení ich, nesprístupňuje a ani ich nepredáva tretím osobám (okrem ich sprístupnenia štátnym orgánom v súlade so zákonom), ak nie je v Zmluve stanovené inak. Jediným účelom narábania s týmito osobnými údajmi je ich uchovávanie a možnosť sprístupnenia Používateľovi.

3. Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Webnode nepredáva osobné údaje žiadnym iným správcom.

Spracovatelia osobných údajov sú:

 1. spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené vykonávaním účtovných operácií;
 2. spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa IT riešením, ktoré sú poverené IT administráciou a vývojom softwarových programov, ktoré www.top-fitness.sk využíva;
 3. spoločnosti, príp. podnikajúce fyzické osoby, poskytujúce serverové služby, ktoré sú poverené ukladaním dát;
 4. spoločnosti poskytujúce platobné služby;
 5. spoločnosti poskytujúce služby v oblasti rozosielania e-mailových správ.
 6. Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom.

4. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo na: a) právo na prístup k osobným údajom; b) právo na opravu osobných údajov; c) právo na výmaz osobných údajov; d) právo na obmedzenie spracovania; e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu; f) právo na prenositelnosť údajov; g) právo podať sťažnosť dozornému úradu; h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania; i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov; j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať a uplatniť aj ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu www.top-fitness.sk

5. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu www. top-fitness.sk namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu www. top-fitness.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

6. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

8. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

9. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

10. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 27.10.2018.

V Detve dňa 27.10.2018